Fishbone's

  • Restaurants
29244 Northwestern Hwy
Southfield, MI 48034
(248) 351-2925